RSS

Organizacje pozarządowe

Nabór kandydatów do Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów do Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że organy i organizacje, o których mowa w art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) tj. Wojewoda Małopolski oraz działające na terenie Województwa Małopolskiego organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka siedmioosobowej Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego.

 Zgłoszenia kandydatów należy składać pisemnie, na formularzu „Karty zgłoszenia kandydata na członka Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30 – 017 Kraków, ul. Racławicka 56 lub osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Radziwiłłowska 1 w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym z dopiskiem „Kandydat na członka Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”.

Formularz „Karty zgłoszenia kandydata na członka Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”

Miejsce ogłoszenia:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, Rocznik: 2015, Pozycja: 5408, Data ogłoszenia: 17 września 2015

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=5408

 

 

18 09 2015
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...