RSS

Organizacje pozarządowe

Nabór kandydatów na przedstawicieli NGO do Komitetu Monitorującego Polska-Słowacja

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka i zastępcy członka Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka i zastępcy członka Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020 (INTERREG VA PL-SK).

Kandydatów, jednocześnie członka i zastępcę członka, zgłaszać mogą organizacje pozarządowe działające w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, których siedziba mieści się na terenie województwa małopolskiego i które mają kompetencje działania w obszarze wsparcia Programu w województwie małopolskim, tj. w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz w mieście na prawach powiatu Nowy Sącz. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata na członka i jednego na zastępcę. Wskazane jest aby kandydat na członka KM INTERREG VA PL-SK i jego zastępca nie byli tej samej płci.

W KM INTERREG VA PL-SK dla reprezentanta ww. organizacji pozarządowej  przewidziano jedno miejsce.

Organizacje pozarządowe dokonują zgłoszenia kandydatów poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanych dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wymaganych oświadczeń poparcia (załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków lub ich osobiste dostarczenie do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków (sekretariat pok. nr 300). Wersję elektroniczną formularza należy przesłać na adres mailowy: Grzegorz.First@umwm.pl

Dokumenty należy przesłać/dostarczyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem: kandydaci na członka/zastępcę członka KM INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 18 marca 2015 roku.

Wymagania dotyczące kandydatów:

  • Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w działalności w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego.
  • Kandydaci powinni być komunikatywni, posiadać: zdolności analityczne; umiejętność pracy w zespole; umiejętność logicznego formułowania argumentów; umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowisk, które członek/zastępca członka KM reprezentuje.
  • Kandydatami nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Kandydaci muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Kandydat na członka oraz kandydat na zastępcę członka KM muszą uzyskać poparcie co najmniej pięciu organizacji pozarządowych działających w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, których siedziba mieści się na terenie województwa małopolskiego.

Baza kandydatur, zgłoszonych zgodnie z założeniami wskazanymi w Regulaminie oraz spełniających wymogi określone w Regulaminie przedstawiana jest do wiadomości Zarządu Województwa Małopolskiego. Kandydatury zostaną rozpatrzone przez Komisję Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, która rekomenduje Zarządowi Województwa Małopolskiego kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka/zastępcy członka KM INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020. Wyboru kandydata wraz z zastępcą dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie Uchwały

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego zostanie umieszczona na stronie internetowej Województwa Małopolskiego (www.malopolskie.pl) oraz zostanie przesłana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020, wraz z informacją z procesu wyboru kandydatów

Główne zadania KM zostały określone w dokumencie programowym – w sekcji 5.3 dostępnym na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/polska-slowacja-2014-2020/.

Przewiduje się częściową refundację kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach KM członka/jego zastępcy (w szczególności dotyczy to kosztów noclegu i wyżywienia). Ostateczne postanowienia w tej sprawie zostaną określone w regulaminie KM, który zostanie uchwalony na jego pierwszym posiedzeniu.

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 12 29 90 634

Do pobrania:

04 03 2015
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...